Články
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

1. Reháková Veronika: Aplikovanie sociálnej rehabilitácie v resocializácii drogovo závislých / Reháková. Veronika. In: II. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca. - Nitra: UKF. 2007. - ISBN 978-80-8094-110-9. - 1 CD-ROM.

2. Reháková Veronika: Požiadavky a východiská zákonodarcu v legislatíve zákona č. 305/2005 Z.z. v neskorších predpisov v porovnaní so stavom po prijatí zákona / Veronika Reháková. In: Nové prístupy k teórii a praxi sociálnej práce z perspektívy jej multidisciplinarity. - Nitra: UKF. 2007. ISBN 978-80-8094-189-5. - s. 177-185.

3. Reháková Veronika. Terlandayová Margaréta: Komunita. alternatíva pre riešenie zložitých životných situácií. In: Interra 6. 27. stretnutie Hnutia spolupracujúcich škôl R, Interkulturalita a národnostné menšiny: v sociálnych. filozofických, pedagogických. kultúrnych. historických a prírodovedných súvislostiach v Nitre: UKF 22.-23. októbra 2008 - v tlači

4. Reháková Veronika. Terlandayová Margaréta: Význam supervízie v práci sociálneho pracovníka na ÚPSVaR. In: IV. Medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca - Nitra: UKF 3.4.2009. ISBN 978-80-8094-660-9. s. 494 - 503.
Súbor na stiahnutie TU!

5. Reháková Veronika. Hodnotenie komunitného prostredia a komunitnej starostlivosti v resocializačnom stredisku resocializantmi v Slovenskej a Českej republike. In. Čistý deň. 2009. ISSN 1336-4243. s. 44 - 46.

6. Reháková Veronika. Resocializácia užívateľov drog v právnom systéme Slovenskej a Českej republiky. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska, komunálna reforma - spravovanie a manažovanie - trendy vo verejnom živote - regionálny rozvoj. VŠEVs v Bratislave. Crr.sk s.r.o. 2010. ISBN 978-80-970495-4-6. s. 548 - 563.
Súbor na stiahnutie TU!


REALIZOVANÉ PRIESKUMY

Názov prieskumu: Drogová závislosť versus spoločnosť (Resocializačný proces ako súčasť komplexnej
                                 starostlivosti o drogovo závislých)
Obdobie realizácie: november 2003 - máj 2004

Názov prieskumu: Súčasný stav resocializačného procesu drogovo závislých na Slovensku
Obdobie realizácie: november 2005 - marec 2006

Názov prieskumu: Hodnotenie komunitného prostredia a kontinuity starostlivosti v resocializačnom stredisku
                                 resocializantmi a terapeutmi v Slovenskej a Českej republike
Obdobie realizácie: november 2006 - marec 2009
Kontakty
Copyright © Rehákova  |  Tvorba web stránok
tvorba web stranok
+421 (0)905 193 998

Terapeutická a konzultačná činnosť, supervízia v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

OSOBNÝ TERAPEUT
Mgr. Veronika Reháková, PhD.

Tel.: +421 905 193 998

Mail: rehakova@osobnyterapeut.sk