Osobný profil
Doplnkové vzdelanie / kurzy:

2007 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Fakulta prírodných vied
Zameranie/Špecializácia: Projektový manažment I., II. (Sociálne a podnikateľské zručnosti)

2007- 2012 Pražská vysoká škola psychosociálnych štúdií, Česká republika

Zameranie/Špecializácia: dynamicky a hlbinne orientovaný psychoterapeutický výcvik

2011- 2011
VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o., Inštitút ďalšieho vzdelávania SP, Bratislava
Zameranie/Špecializácia: výcvik supervízorov v sociálnej práci

2012 Pražská vysoká škola psychosociálnych štúdií, Česká republika

Zameranie/Špecializácia: výcvik Lege artis v skupinovej psychoterapii

Praktické skúsenosti s klientom:

Dobrovoľnícka terapeutická činnosť (2002 - 2009):
COR Centrum, no.,
Gréckokatolícka diecézna charita - Resocializačné stredisko Domov Nádeje
Provital - Dom života bez drog
Resocializačné zariadenie ROAD Tomky, n.o.,
Resocializačné stredisko Čistý deň, n.o.,
Terapeutická komunita FIDES, Psychiatrická léčebna  Bílá Voda
Terapeutická komunita Renarkon

2003 - 2008 Občianske združenie STORM, Nitra
Terénny pracovník

Praktické skúsenosti s organizáciami (kontrolná činnosť):

1999 - 2001 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m., Bratislava
Diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie

Praktické skúsenosti s vedením tímu:

2005 - 2009 Občianske združenie ŠP Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
Štatutárny zástupca - predseda združenia

Školiaca a konzultačná činnosť:

2006 - 2009 Fakulta Sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Odborný asistent Katedry sociálnej práce a sociálnych vied

2009 - 2009 Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Odborný asistent Katedry sociálnej práce

2010 Vysoká škola manažmentu a ekonómie verejnej správy v Bratislave
Odborný asistent Katedry malého a stredného podnikania

2010 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
Školiteľ - externá činnosť

2010 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n. o., Bratislava
Tréner, školiteľ kurzov mäkkých zručností (poznávania a sebapoznávania, asertivity  komunikácie) - externá činnosť

Členstvá:

Supervízorka zapísaná v zozname supervízorov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Členstvo v profesijných združeniach a organizáciách: Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov

2011 Vlastná prax
Kontakty
Copyright © Rehákova  |  Tvorba web stránok
tvorba web stranok
Mgr. Veronika Reháková, PhD.

Vzdelanie:

1997 – 1999 Stredná zdravotná škola, Bratislava

Zameranie/špecializácia: Diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie

2001 - 2006 Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Nitra
Zameranie/špecializácia: Sociálna práca

2006 - 2009
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Nitra
Zameranie/špecializácia: interné doktorandské štúdium - Sociálna práca
+421 (0)905 193 998

Terapeutická a konzultačná činnosť, supervízia v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

OSOBNÝ TERAPEUT
Mgr. Veronika Reháková, PhD.

Tel.: +421 905 193 998

Mail: rehakova@osobnyterapeut.sk